Nikah İşlemleri

 • Müracaat

  • Başvuru ve evrakların teslimi hafta içi 08:30 – 12:00 ve 13:00 – 16:30 saatleri arasında olup çiftlerin birlikte başvuru yapmaları zorunludur.
  • Hafta sonu başvuru kabul edilmemektedir.
  • Evlendirme Dairesi dışında kıyılması düşünülen nikahlar için önceden bilgi alınmalıdır.
 • Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  - Evlenme Ehliyet Belgesi

  Belediyemiz evlendirme memurluğundan alınır.

  Evlenme Ehliyet Belgesinin alınabilmesi için çiftlerin birlikte ve nüfus cüzdanları ile müracaat etmeleri gerekmektedir.17 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını tamamlamamış kişilerin anne baba veya varsa mahkemece belirlenmiş vasisisinin birlikte gitmesi gerekmektedir. Şayet; çiftlerden biri müracaat edecekse, eş adayından noter onaylı vekaletname ile tüm evlilik işlemlerini yürütebilir.

  -Vesikalık Fotoğraf

  4 adet (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı, -T. M. K.’nın 36. Maddesine göre kadınlarda alın, çene ve yüz tamamen görünecek, -fotokopi veya bilgisayardan çoğaltılan fotoğraflar geçersizdir.)

  -Nüfus Cüzdanı

  Evlenen çiftlere ait Nüfus Cüzdanlarının asılları (Resimli, son 10 yıl içerisinde değiştirilmiş, son medeni duruma dair bilgileri içerir, okunaklı, T.C.Kimlik Numarasını içeren Nüfus Cüzdanı veya Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgeleri olmalıdır.

  Çiftlere ait Nüfus Cüzdanların birer fotokopisi. 

  -Sağlık Raporları

  Evlenen çiftler tarafından  Aile Hekimliği, Devlet Hastanesi, Özel Hastaneler ‘den temin edilebilir.

  "Evlenmeye Mahsus Sağlık Raporu" ibaresini içerir , resimli mühür veya doktor kaşeli ve imza ile tasdikli, genelge gereği tetkiklerin yapıldığına dair bilgileri kapsayan ve son 6 (altı) ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.

  -Evlenme Beyannamesi

  Belediyemiz evlendirme memurluğundan alınır. Çiftlerin birlikte müracaat etmeleri zorunludur.  Şayet; çiftlerden biri müracaat edecekse, eş adayından noter onaylı vekaletname ile tüm evlilik işlemlerini yürütebilir.

 • Çiftlerin Müracaata Birlikte Gelememeleri Durumu

  Vekaletname (Evlenecek çiftlerin müraccata berarber gelmemeleri durumunda)

  Evlenecek çiftlerin müracaata beraber gelememeleri durumunda velaket veren evlenecek çiftlerin tam kimlik bilgilerinin açıkça belirtilmesi zorunludur. Bunun için noterden VEKİLİ ve EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilen özel vekaletname olmalıdır.

  Evlenme yönetmeliğinin 17. Maddesine göre vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri olmalı ve bilgiler eşleşmelidir.

  Sürücü belgesi ve pasaport dökümü bilgileri kabul edilmeyecektir.

 • Medeni Halin Boşanmış / Dul Olması Durumu

  Boşanmış ve dul olan kadınlar

  - Nüfus cüzdanlarını yenilemek zorundalar.

 • Reşit Olanlar (18 Yaşını Dolduranlar)

  Normal evlilik yaşı 18'dir. (18 yaşının tamamlanmış olması ve 19 yaşından gün alınmış olması gerekmektedir )

 • Reşit Olmayanlar (18 Yaşını Doldurmayanlar)

  17 yaşını doldurmuş olup 18 yaşından gün alanlar

  Anne ve Baba rızası ile evlenebilirler. Bu durumda olanların evlilik müracaatları esnasında Anne ve Babaları bizzat hazır bulunmalı, yanlarında Nüfus Cüzdanlarının asılları ile birer fotokopisi olmak üzere müracaat edeceklerdir. Anne ve Babanın boşanması halinde velayeti alan Anne veya babanın müracaatı yeterli olacaktır. Ancak velayet kararının ibraz edilmesi gerekmektedir.Anne ve baba hazır değilse Noterden alınacak olan Muvafakatname ile  evlilik işlemleri yapılabilir. (Muvafakatnamenin aslı noterden ibraz edilmelidir. )

  Anne veya Babadan herhangi birinin vefat etmiş olması halinde ölüm tarihini içerir nüfus kayıt örneği alınacak ve sağ olan tarafın müracaatı yeterli olacaktır.

  Anne ve babanın her ikisi vefat etmiş ise Vesayet Makamının izni ile Evlilik yapılabilir. Bu müracaatlarda Mahkeme tarafından atanmış olan Vasi yanında Nüfus Cüzdan aslı ve Nüfus Cüzdanın bir adet  fotokopisi ile müracaaat edecek ve Vasi tayin kararı ibrazlı olmalıdır.

  16 yaşını doldurup 17 yaşından gün almış olanların evlenmeleri

  Hakim izni ve Mahkeme kararı ile mümkün olmaktadır. (Bu müracaatlarda Kesinleşme şerhini içerir mahkeme kararı mahkeme tarafından ibrazlı olması gerekmektedir )

 • Kızlık soyadını kullanımı

  Kızlık soyadını kullanmak isteyen gelin adayları müracaat esnasında soyadı kullanma dilekçesi imzalamalıdır. Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak 4721  Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesinden yararlanarak  evlendirme memuruna yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.

 • Evlenme İzin Belgesi Alınması

  Yerleşim yerleri dışında başka bir yerde evlilik yapmak isteyen çiftler  yukarıda belirtilen ve evlilik için gerekli olan belgelerle birlikte Belediyemize müracaat ederek Evlenme izin belgesi alabilirler. Belediyemiz Evlendirme Memurluğundan Evlenme izin belgesi almak isteyen çiftlerden her ikisinin veya birinin Yerleşim yeri adresinin İpekyolu İlçesi sınırlari içersinde olması gerekmektedir.

  Evlenme İzin belgesi için müracaat edenler; Evlenme izin belgesini 2 nüsha olarak dolduracaklardır. müracaatın birlikte yapılması esastır. Ancak çiftlerden biri veya ikisi evraklarını tamamladıktan sonra evlendirme dairemize gelemeyecek durumda iseler; Noterden almış oldukları vekaletname ile ve vekil tayin edilen kişi veya kişiler vasıtası ilede müracaat yapabilirler. Ancak bu vekalet sadece evlendirme işlemlerinin takibi ve müracaatta atılan imzalarla sınırlıdır. (Noter vekaletinin aslının evlendirme dairemize ibraz edilmesi mecburidir.)

 • Nikah Şahitleri

  Nikah saatinde 18 yaşını doldurmuş, yanında Nüfus Cüzdanları  bulunan en az iki şahit hazır bulunmalıdır .

  Nikah şahidi olabilmek için; reşit, ayırt edebilme gücüne sahip olmak ve şahitliğini yaptığı kişiyi tanımak şarttır. (Çiftin; annesi, babası veya kardeşleri şahitlik yapabilirler.)
  Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, şahitlik ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve evlendirmenin yapıldığına şahittir.
  Şahit olacak kişiler nikah öncesi kimliklerini görevli memura vererek ve T.C kimlik numaralarını ve adreslerini bildirmek zorundadır.

 • Hısımlık

  a ) Üst soy ve alt soy arasında; kardeşler arasında;

  1. Amca dayı hala ve teyze ile yeğenleri arasında
  2. Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden biri ile diğerinin üst soy ve alt soyları arasında
  3. Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin çocukları torunları ve eşi arasında evlenme yapılamaz.

   

  b ) Evli olmak;
  Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında önceki evliliğin ölüm boşanma veya evliliğin herhangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz.

  c ) Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması;
  Boşanmış, evliliğin geçersiz olduğuna hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın boşanma veya evliliğin geçersizliğine dair mahkeme kararı olmadan veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 (üç yüz) gün geçmedikçe yeniden evlenemez.
  Ancak kadın 300 (üç yüz) günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde bu bekleme süresi ortadan kalkar.

  d ) Gaiplik durumunda;
  Gaipliğine karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez

  e ) Sağlık raporunun bulunmaması

  Akli melayikeleri tam yerinde olmayan kişi veya kişilerin "Evlenmesinde sakınca yoktur" ibareli heyet raporu alması zorunludur. Konuşma veya duyma engeli bulunan kişilerin müracaatlarında evlendirme memurluğumuz talep ettiği taktirde konuşma ve işaret dillerinden anlayan birinin vasıtası ile nikah işlemi yapabilir. Bu kişinin kimlik fotokopisi ve imzası alınarak işlem tamamlanır. Ancak kişinin vücut dili ile de olsa evlendirmeyi kabul ettiğini bildirmesi gerekmektedir.

 • Yabancı Uyruklular İçin Ayrıca Gerekli Belgeler

  YABANCI MAKAMLARCA VERİLMİŞ OLAN RESMİ BELGELERİN İŞLEME ALINMASI

  Yabancı makamlarca verilmiş olan resmi belgelerin ne şekilde işleme alınacağı aşağıda açıklanmıştır.

  • Vize süresi önemlidir. Başvuru esnasında kontrol edilerek dikkate alınacaktır.
  • Tasdik mecburiyeti olmayan belgeler:
  • Belge, La-Haye Devletler Özel Hukuku çerçevesinde hazırlanan ve ülkemizin de taraf olduğu “ Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” gereğince Apostille edilmiş ise, belgenin noter onaylı Türkçe çevirisinin yapılmış olması,
  • Belgenin, Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan ve ülkemizin de taraf olduğu sözleşmeler gereğince üye ülkelerce düzenlenmiş ve düzenleyen makamın imza ve mührünü taşıması,
  • Belge, dış temsilciliğimizin bulunduğu ülkedeki yetkili makamlarca verilmiş ise, belgenin ve usulüne uygun çevirisinin dış temsilciliğimizce onaylanması, hallerinde, belgeler başkaca bir işleme tabi tutulmaksızın kabul edilerek işleme alınır.
  • Tasdik işlemine tabi tutulacak belgeler
  • Belge yurt dışından alınmış ve müracaat edilen ilde belgeyi veren ülkenin temsilciliği bulunuyorsa, o ülkenin dış temsilciliğinin tasdiki ile noter onaylı Türkçe çevirisinden ve Kaymakamlık tarafından onaylandıktan sonra,
  • Belge, müracaat edilen ildeki yabancı ülkenin dış temsilciliğince verilmiş ise, noter onaylı Türkçe çevirisi yapıldıktan ve Kaymakamlık tarafından onaylandıktan sonra,
  • Müracaat edilen ilde belgeyi veren ülkenin temsilciliğinin bulunmaması halinde; belgenin o ülkenin Türkiye’deki bir temsilciliğinin tasdiki ile, noter onaylı Türkçe çevirisi yapılıp temsilciliğin bulunduğu Kaymakamlık tarafından onaylandıktan sonra, şayet belge o ülkenin Ankara’daki temsilciliğince verilmiş ise noter onaylı Türkçe çevirisi yapıldıktan ve Dışişleri Bakanlığınca onaylandıktan sonra, kabul edilerek işleme alınır.
  • Diğer yabancı makamlarca verilen belgeler
  • Belge, dış temsilciliğimizin bulunmadığı ve Türkiye’de dış temsilciliği olmayan ülke makamlarınca verilmiş ise akredite (ilgili ülke adına işlem yapmakla yetkili) olduğu ülke temsilciliğince tasdiki ile noter onaylı Türkçe çevirisinden sonra, Dışişleri Bakanlığınca onaylanması; akredite olduğu ülke temsilciliğinin bulunmaması halinde ise Bakanlıkça verilecek talimata göre işlem tesis edilir.
  • Fahri konsolosluklarca tanzim edilen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.
  • Yabancı başvurular için pasaport tercümesi noter onaylı yapılacak.
 • Nikah Ücretleri

  6. EVLENDİRME MEMURLUĞU

   

   

   

  MECLİSCE

  KABUL EDİLEN (TL)

  1. Nikah Salonu (Hafta İçi)

   

   

  250,00

  1. Nikah Salonu (Hafta Sonu)

   

   

  600,00

  1. İpekyolu Sınırları İçinde Düğün Salonu Hafta İçi

   

   

  1000,00

  1. İpekyolu Sınırları İçinde Düğün Salonu Hafta Sonu

   

   

  1.200,00

  1. İpekyolu Sınırları Dışında Düğün Salonu Hafta içi

   

   

  1.200,00

  1. İpekyolu Sınırları Dışında Düğün Salonu Hafta Sonu

   

   

  715,00

  1. İpekyolu Sınırları içinde Kır Düğünü vb. Hafta İçi

   

   

  1.600,50

  1. İpekyolu Sınırları içinde Kır Düğünü vb. Hafta Sonu

   

   

  1.850,00

  1. İpekyolu Sınırları dışında Kır Düğünü vb. Hafta içi

   

   

  1.850,00

  1. İpekyolu Sınırları dışında Kır Düğünü vb. Hafta Sonu

   

   

  2.000,00

  1. İpekyolu Sınırları içinde Otel Hafta içi

   

   

  1.800,00

  1. İpekyolu Sınırları içinde Otel Hafta Sonu

   

   

  2.000,00

  1. İpekyolu Sınırları dışında Otel Hafta içi

   

   

  2.000,00

  1. İpekyolu Sınırları içinde Otel Hafta sonu

   

   

  2.500,00

  1. F Tipi Cezaevi Nikah Ücreti

   

   

  600,00

  1. M Tipi Cezaevi Nikah Ücreti

   

   

  600,00

   

   

  Evlenme İzin Belgesi                                                                         

   

   

  50,00                         

  Yabancı Uyruklun Nikah Ücreti

   

   

  1.500,00

   

 • Evlendirme Dairesi Fotoğrafları

 • Adres ve Telefon Numaraları

  İpekyolu  Belediyesi Evlendirme Dairesine 217 00 73 veya 444 71 60 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz.

  Adres : Halilağa Mahallesi Kavazoğlu Sokak Asmalı Konak Evleri A Blok no: 4 İpekyolu / VAN